Gauldalsregionen har utarbeidet en felles modell for hvordan veiledning av nyutdannede, nyansatte lærere og barnehagelærere skal foregå i vår region. Den følgende planen gjelder i første omgang for skole- og barnehageåret 2024/25, og vil bli evaluert og evt revidert mot slutten av dette året. 

 

Veiledningsordning i Gauldalsregionen

Veiledningsordning er et planmessig og bærekraftig system forankret lokalt på eier- og virksomhetsnivå som omfatter alle nyutdannede nytilsatte lærere i barnehager og skoler.

Nedenfor skisseres hvordan veiledningsordningen i både skole og barnehage i Gauldalsregionen skal gjennomføres fra og med skole- og barnehageåret 2024-25. Planen vil bli evaluert løpende, og basert på erfaringene vi gjør oss, revideres planen i forkant av skole- og barnehageåret 2025-26.

Vi skiller mellom veiledningsordning for barnehage og skole.

Det er viktig å klargjøre hva som ligger i de ulike begrepene som brukes. Her følger derfor en nærmere beskrivelse av begrepene, og av ansvarsfordelingen mellom de ulike rollene som er involvert i introduksjonen av nyutdannede nyansatte i skole og barnehage:

  • Enhetsleder/nærmeste leder: Introduksjon til bhg/skolen, med praktisk info om arbeidsplassen, om systemer og rutiner, hvem man kontakter hvis man lurer på ulike praktiske ting osv. Ansvarlig for å sikre at den nyutdannede får tildelt en veileder, og at det avsettes tid til veiledning. Ansvarlig for å rapportere inn antall nyutdannede (hvilke enheter, 1. eller 2. års) til utviklingsveileder innen 1. august hvert år. Også ansvarlig for etterrapportering av nye nyutdannede som blir ansatt gjennom året.
  • Veiledning: foregår som skjermede samtaler, og er en målrettet dialogisk virksomhet mellom to eller flere personer. Hensikten er å belyse saksområder fra ulike perspektiver. Refleksjon og kritisk gransking av antagelser som kan ligge til grunn for ulike pedagogiske valg er vesentlig for at veiledning også kan bidra til ny forståelse og kvalitetsutvikling. Virksomheten er målrettet, prosessuell og relasjonell, og hensikten er å fremme utvikling og læring. 
  • Veileder: Ansvar for systematisk veiledning i tråd med prinsipper for god veiledning. Trenger ikke å være fra egen enhet, og bør ikke være nærmeste leder. Bør være utdannet veileder, eller ha erfaring. Veiledning kan foregå både individuelt og i grupper med nyutdannede. Veileder må ha lønn/frikjøp om veiledning foregår utenfor ordinær arbeidstid.
  • Fadder: Kan være en bestemt person den nyutdannede jobber tett med, et team el. l. Løpende informasjonsutveksling om både praktiske og pedagogiske spørsmål. Er ikke en lønnet funksjon/rolle.

 

Modell for barnehage:

For 1.års nyutdannede:

Minimum to veiledninger med veileder per halvår lokalt.

En regional samling per halvår for nyutdannede og veiledere (trenger ikke være samtidig for disse to gruppene). Kommuner som ikke har nyutdannede nyansatte et år, oppfordres likevel til å sende sine veiledere på veiledersamlinger. Dette for å opprettholde kompetanse.

Finansiering av veiledningstilbudet: Evt vikarutgifter må enhetene dekke selv. Finansiering av regionsamlinger: Vi leier lokaler gratis for inntil ca 30 personer på Støren, og billig for større grupper på Berkåk. Evt utgifter til lokalleie for større grupper dekkes via regionen. Samlingene er gratis (ingen utgifter i forbindelse med deltakelse eller kursholdere). Utgifter til lunsj dekkes av regionen.

Tematikk for regionsamlingene: Handler om det å være nyutdannet, dele erfaringer og bli sett i den jobben man står i. Skape refleksjon i forbindelse med etiske problemstillinger man møter i jobben. For veiledere handler det om å utveksle erfaringer, praktisere veiledning, bli inspirert og få faglig påfyll i veilederrollen.

 

For 2.års nyutdannede:

Veiledningstilbudet er på regionnivå. Todagerssamling med overnatting på høsten, og en dagssamling på våren. Tematikk for samlingene tilpasses målgruppas behov. Vi tenker at det å skille mellom 1. og 2. års nyutdannede på denne måten gjør tilbudet vårt enda mer attraktivt å delta i også for 2. års nyutdannede. Ønsker DMMHs bistand når det gjelder innhold på samlingene.

Regionsamlingene finansieres av enhetene.

 

Modell for skole:

For 1.års nyutdannede:

Minimum to veiledninger med veileder per halvår lokalt (NB! Lokalt betyr i denne sammenhengen på lavere nivå enn regionen. Dvs at det kan være f.eks. en eller flere enheter sammen, felles i en kommune eller et samarbeid mellom nabokommuner).

En samling per halvår i regionregi for 1. års nyutdannede og veiledere (MÅ ikke foregå samtidig). Vi ønsker NTNUs bistand spesielt inn mot skolering av veiledergruppa, da regionen har få utdannede veiledere.

Finansiering av veiledningstilbudet vil være avhengig av valg av modell lokalt/i den enkelte kommune (individuell veiledning, gruppeveiledning, felles for flere skoler? etc). Finansiering av regionsamlinger: Vi leier lokaler gratis for inntil ca 30 personer på Støren, og billig for større grupper på Berkåk. Evt utgifter til lokalleie for større grupper dekkes via regionen. Samlingene er gratis (ingen utgifter i forbindelse med deltakelse eller kursholdere). Utgifter til lunsj dekkes av regionen.

Tematikk for regionsamlingen kan med fordel bestemmes tidlig, sånn at de lokale øktene kan tilpasses ut fra dette?

 

For 2.års nyutdannede:

Veiledningstilbudet er på regionnivå. Todagerssamling med overnatting på høsten, og en dagssamling på våren. Tematikk for samlingene tilpasses målgruppas behov. Vi tenker at det å skille mellom 1. og 2. års nyutdannede på denne måten gjør tilbudet vårt enda mer attraktivt å delta i også for 2. års nyutdannede. Ønsker NTNUs bistand når det gjelder innhold på samlingene.

Regionsamlingene finansieres ved at kommunene (enhetene) bruker tilskuddet de får til å dekke kostnadene forbundet med disse samlingene.

 

Til slutt:

Vi oppfordrer alle kommuner til å sende ansatte fra både barnehage og skole på veilederutdanning. Det kan søkes via udir, og da foreligger det ulike støtteordninger for barnehage og skole.