Planleggingsdag, 29. nov 2019 om

FAGFORNYELSEN

 

Takk for flott gjennomført dag!

 

Her finner dere presentasjoner fra planleggingsdagene:

(Presentasjonene legges ut fortløpende)

 

Røros:

Læreplanforståelse ved forelesere Ragnhild S. Lyng og Bjørn Rist:

Læreplanforståelse Røros

 

Bærekraftig utvikling ved foreleser Bård Knutsen:

Bærekraftig utvikling Røros

 

Demokrati og medborgerskap ved foreleser Oddveig Storstad:

 

Presentasjon kommer!

 

Støren:

Innledning ved Marit Sofie Ishoel og Linda Merete Svanholm:

Innledning Støren

 

Læreplanforståelse ved foreleser Svein Erik Andreassen:

 

Læreplanforståelse Støren

 

Folkehelse og livsmestring ved foreleser Anne Torhild Klomsten:

 

Folkehelse og livsmestring

 

Dybdelæring ved foreleser Arne Johannes Aasen:

 

Dybdelæring

 

Programmering ved forelesere Marit Rimereit Bjørtomt og
John Henrik Hanssen:

 

Presentasjon programmering

 

Lenke til "intro programmering": https://musikkmidtbygda.wixsite.com/koding

 

 

 

Demokrati og medborgerskap ved foreleser Gunnar Grut:

 

Demokrati og medborgerskap

 

Vedlegg demokrati og medborgerskap i læreplanen

 

Vedlegg demokrati og medborgerskap

 

 

Bærekraftig utvikling ved foreleser Alex Strømme:

 

Bærekraftig utvikling Støren

 

5E modellen bærekraftig utvikling

 

Artikkel bærekraftig utvikling

 

Postermal bærekraftig utvikling 1

 

Postermal bærekraftig utvikling fra Natursekken.no

 

 

 

 

 

Gauldalsregionen har gleden av å invitere til felles planleggingsdag for alle ansatte i skolene, PPT og voksenopplæringa.

 

Mål for dagen

Forberede alle ansatte i skolene, PPT og Voksenopplæringa på deler av innholdet i Fagfornyelsen 2020. For å nå målet, vil vi fokuseres på områdene; læreplanforståelse, de tre tverrfaglige temaene i ny læreplan, dybdelæring og programmering.

 

For best mulig utbytte av dagen, se for- og etterarbeid lengre ned på siden

 

Planleggingsdag Støren: Her kan du laste ned invitasjon i pdf-format

Presentasjon foredragsholdere og forberedelse til sesjon: Støren

Planleggingsdag Røros: Her kan du laste ned invitasjonen

Presentasjon foredragsholdere og forberedelse til sesjon: Røros

 

 • Hvor:

  Støren kulturhus/Støren ungdomsskole (GSK)

 • Tidspunkt:

  Kl. 08.30 – 15.00. Det serveres kaffe/te fra kl. 08.00

 • Lunsj:

  Det serveres enkel lunsj og frukt i løpet av dagen

 • Påmelding:

Organiseres i den enkelte kommune


Gjennomføring av planleggingsdagen

Dagen er todelt – du deltar på èn forelesning og èn parallellsesjon.

 

Deltakergruppe 1:

Parallelle sesjoner kl. 08.30 – 11.15

Forelesning kl. 12.00 – 15.00

Deltakergruppe 2:

Forelesning fra kl. 08.30 – 11.30

Parallelle sesjoner fra 12.15 – 15.00


NB! Din leder vil informere deg om du tilhører deltakergruppe 1 eller 2. I tillegg vil det finnes oppslag på kursstedet.

 

Vi oppfordrer til samkjøring. Parkering ved skolen + grusplass vis à vis rådhuset på Støren. NB! Det er ikke mulig å parkere ved/utenfor rådhuset.

 

Felles forarbeid på skolene:

Ny Overordnet del for Læreplanverket trår i kraft høsten 2020. Verdiene i denne skal danne grunnlag for og gjennomsyre undervisningen. Dette forutsetter at det ved den enkelte skole er arbeidet med Overordnet del. I regionen vår er det bestemt at alle skoler i forkant av planleggingsdagen skal gjøre seg kjent med innholdet i Overordnet del. Dette omfatter: 

 

 • Opplæringens verdigrunnlag
 • Prinsipper for læring, utvikling og danning
 • Prinsipper for skolens praksis

 

Det er viktig at dere i forarbeidet ser på skolens praksis, drøfter innholdet i ny Overordnet del og ser på hvordan innholdet vil påvirke deres praksis når skolen nå skal:  

 

 • bygge sin praksis på verdiene i opplæringslovens formålsparagraf
 • sørge for at menneskeverdet og de verdiene som støtter opp om det, legges til grunn for opplæringen og hele virksomheten.
 • gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.
 • bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.
 • la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.
 • bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet
 • gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i praksis

 

Eksempel: 

Skolene skal bidra til at elevene blir nysgjerrige og stiler spørsmål. Hva må da konkret gjøres i opplæringa for at elevene skal bli nysgjerrige? Hva må elevene lære for å kunne utvikle vitenskapelig tenking?

 

Her finner du ny Overordnet del til Læreplanen LK20

www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/

 

Individuelt forarbeid

Alle bør i forkant av planleggingsdagen ha lest: Hva er fagfornyelsen?, dybdelæring og tverrfaglige temaer – pkt 2.5.1 – 2.5.3.

 

Etterarbeid

Innholdet fra planleggingsdagen følges opp på kommune- og skolenivå. I arbeidet skal du blant annet bruke kompetansen fra parallellsesjonen. Du må derfor ta de notatene du har behov for underveis.

 

Kort info om kursholderne

 

 

Forelesning:

 

 

 • Læreplanforståelse

Dosent, Svein Erik Andreassen, UiT

 

Tverrfaglige temaer:

 

 

 • Demokrati og medborgerskap

 

Universitetslektor Gunnar Grut, NTNU

 • Folkehelse og livsmestring

Førsteamanuensis Anne Torhild Klomsten, NTNU

 • Bærekraftig utvikling

 

Dosent, Alex Strømme, NTNU

 

Andre temaer:

 

 

 • Dybdelæring

Senterleder for Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning, Arne Johannes Aasen, NTNU

 

 • Programmering

Rådgiver digital satsing, John Henrik Hanssen, Melhus kommune og lærer/IT-ansvarlig - Marit Rimereit Bjørtomt, Oppdal kommune

 

 

Gjennomføring av planleggingsdagen på Røros:

Last ned dokument lengre opp på siden for detaljert program for planleggingdagen på Røros.