Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

Invitasjon til rektorsamling på Støren:

Onsdag 18. september kl. 12.00 – 15.00

Målgruppe: Skoleledere (mellomledere) og skoleeiere i Gauldalsregionen.

Påmelding: Innen fredag 13. september.

Innhold:

I løpet av dagen skal forslag til program for studiedagen den 29. november gjennomgås.

I forbindelse med ferdigstilling av programmet skal dere som er deltakere delta i utforming av bestillingen til foreleserne på studiedagen.

I forkant og etterkant av studiedagen vil det være nødvendig å gjennomføre et for- og etterarbeid på den enkelte skole. Dette arbeidet skal også presenteres i løpet av dagen.

Hva trenger skoleleder for å drive prosessen i etterkant av planleggingsdagen den 29. november?

 

Møte med rektorer og avdelingsledere 18. september ifm planleggingsdagen i regionen den 29. november

 

Innhold

Ansvarlig

12.00-12.15

Oppstart

 • Velkommen
 • Informerer om regionsamarbeidet og hva og hvilket arbeid som foregår i regionen

Marit Sofie Ishoel
Regionkonsulent

 

12.15-12.45

Informasjon om bakgrunn for valg av Fagfornyelsen som tema

Kort om:

 • Samlinga på Oppdal med tanke på valg av tema «Fagfornyelsen» i regionsamarbeidet
 • Samlinga på Røros hvor temaet blant annet var læreplanforståelse - forlengelsen av dette inn i planleggingen av planleggingsdagen den 29. november

Linda M. Svanholm

 

Gjennomgang av hvilket ansvaret Udir oppgir ligger på skolenivå knyttet til Fagfornyelsen

 

Arbeid med nye læreplaner – forventninger og ansvar

 • jobbe med hvordan verdier og prinsipper i læreplanverket skal prege praksis
 • -vurdere hvordan opplæringen i fag bidrar til å realisere skolens brede mandat
 • -velge innhold, arbeids- og vurderingsmåter for opplæringen
 • -velge læringsarena og organiseringsmåter for opplæringen
 • planlegge progresjon og overganger mellom trinn og skoleslag
 • jobbe med sammenhenger i og mellom fag
 • planlegge hvordan elevene skal medvirke i opplæringen

Skolene må vurdere behovet for kompetanseutvikling ved innføring av nye læreplaner og velge nødvendige utviklingstiltak som involverer hele skolen.

Skisse for planleggingsdagen legges fram

 • Innhold i planleggingsdagen (fylles inn med info når foredragsholdere er klare og legges i PowerPoint-presentasjonen)
  • Forelesningene på Røros og Støren
  • Parallellsesjoner på Røros og Støren
 • Forarbeid på den enkelte enhet
  • Hvorfor fornyes fagene?
  • Kjennskap til Overordnet del - Opplæringens verdigrunnlag, Prinsipper for læring, utvikling og danning og Prinsipper for skolens praksis
 • Etterarbeid: Hvilken betydning vil innholdet fra forarbeidet og innholdet i studiedagen ha for:
 • Arbeidet og avklaringer som må gjøres på kommunenivå?
 • Arbeidet, organiseringen og avklaringer på skolenivå knyttet til organiseringa av opplæringa?
 • For den enkelte lærers måte å undervise på? «Min måte å undervise i faget på»
 • For andre ansattes sin måte å støtte lærerens i arbeidet med elevenes opplæring?

Forklare arbeidet som skal gjøres i dag

 • Fordele oss mellom de tre/fem (hvilke skal Røros/Holtålen ha?)
 • dybdelæring
 • demokrati og medborgerskap
 • livsmestring og helse
 • bærekraftig utvikling
 • programmering i flere fag

13.00-14.15

Praktisk arbeid – utarbeide bestilling til foredragsholdere

Inndeling i grupper (viktig at inndeling er klar på forhånd):

 • Røros og Holtålen – inndeling til 3
 • Oppdal, Rennebu, Melhus og Midtre Gauldal – inndeling til fem

Linda

Dybdelæring

Dybdelæring

 • Gjennomgå innholdet på nettstedet og se filmen om dybdelæring
 • Gruppa skal sammen arbeide fram «bestilling» til foredragsholderne på planleggingsdagen

 

Bestillinga sender du til Marit Sofie på e-post slik at hun kan videresende til aktuelle foredragsholdere

 

Demokrati og medborgerskap

Overordnet del – Demokrati og medborgerskaptverrfaglig tema som prioriteres i ny læreplan

 • Gjennomgå hva tverrfaglige tema er
 • Gjennomgå beskrivelsen fra Overordnet del
 • Gruppa skal på bakgrunn av innholdet som kommer fram i overordnet del arbeide fram «bestillinga» til foredragsholderen på planleggingsdagen.

 

Bestillinga sender du til Marit Sofie på e-post slik at hun kan videresende til aktuelle foredragsholdere

 

Folkehelse og livsmestring

Overordnet del – Folkehelse og livsmestringtverrfaglig tema som prioriteres i ny læreplan

 • Gjennomgå hva tverrfaglige tema er
 • Gjennomgå beskrivelsen fra Overordnet del
 • Gruppa skal på bakgrunn av innholdet som kommer fram i overordnet del arbeide fram «bestillinga» til foredragsholderen på planleggingsdagen.

 

Bestillinga sender du til Marit Sofie på e-post slik at hun kan videresende til aktuelle foredragsholdere.

 

Bærekraftig utvikling

Overordnet del – Bærekraftig utvikling tverrfaglig tema som prioriteres i ny læreplan

 • Gjennomgå hva tverrfaglige tema er
 • Gjennomgå beskrivelsen fra Overordnet del
 • Gruppa skal på bakgrunn av innholdet som kommer fram i overordnet del arbeide fram «bestillinga» til foredragsholderen på planleggingsdagen.

 

Bestillinga sender du til Marit Sofie på e-post slik at hun kan videresende til aktuelle foredragsholdere.

 

Programmering

Programmering

 • Se filmen (start på 6:45)
 • Gruppa skal på bakgrunn av innholdet som kommer fram i overordnet del arbeide fram «bestillinga» til foredragsholderen på planleggingsdagen.

 

Bestillinga sender du til Marit Sofie på e-post slik at hun kan videresende til aktuelle foredragsholdere.

 

14.15-14.55

Kommunevis – avklare hvordan for- og etterarbeidet skal organiseres

Skoleeier (den som deltar i arbeidsgruppa) fra den enkelte kommune organiserer denne økta

Arbeidsgruppas representant i Gaudalsregionen evt i samarbeid med sin leder

14.55-15.00

Avslutning

Lykke til med forarbeidet, velkommen til planleggingsdag og med videre planlegging av etterarbeidet!

Marit Sofie Ishoel

 

Påmelding:

 

Skriv inn navn og div info i kolonner under:
Navn på deltaker
Skole
Kommune
Stilling
Annet: