Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

VELKOMMEN TIL GAULDALSREGIONEN

Samarbeid om kompetansetiltak og felles utfordringer i barnehage og grunnskole


Gauldalsregionen består av kommunene Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Røros. Sentralt i det regionale samarbeidet er kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole og PPT.  Regionen samarbeider også om andre felles satsingsområder og utfordringer. 


Digital ledersamling barnehage:
Onsdag 20. januar 2021
Info og påmelding her!

 

 

Digital skoleledersamling 28. oktober

Denne samlingen er avlyst.

 

Digital styrersamling barnehage

Ble gjennomført på Zoom onsdag 21.oktober.
Les mer om samlingen her.

 

DEKOM - Engelsk på barnetrinnet

Utviklingsarbeid for lærere som underviser
i engelsk på barnetrinnet.
Første samling 1. oktober. 
Påmeldingsfrist 24. september.

 Les mer her!

DEKOM - begynneropplæring i samarbeid med NTNU:

Velkommen til samling for lærere på
1. trinn fredag 18. september.

Påmelding og info om samlingen finner du her: 

Les mer info fra NTNU om kommende samlinger her!

 

Presentasjon fra planleggingsdag skole 29.11.19 

Les mer her!

 

Presentasjon fra ledersamling barnehage
på Oppdal, 29. - 30. 01.20:

Her kan du lese mer 

 

Pågående lokale og nasjonale satsinger innenfor barnehage og skole:

 

Ny modell for kompetanseutvikling i skolen

Fra 2017 innfører Kunnskapsdepartementet en ny modell for kompetanseutvikling i skolen. 
Modellen består av tre ordninger:

En desentralisert ordning

En oppfølgingsordning

En innovasjonsordning. 

Les mer om den nye ordningen her:

 

 

- "Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi 2014 - 2020".
Strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personalet og kommunens ansvar for at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Strategiens mål er å:
1. rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen
2. heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen
3. øke statusen for arbeid i barnehage


 


 
 

 

Stortingsmelding 21 beskriver en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Ordningen forkortes ofte DEKOM.

Den desentraliserte ordningen skal gradvis erstatte statlige satsinger, og kommunene skal selv definere og prioritere hva de trenger av kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med universiteter og høgskoler. Et større lokalt handlingsrom medfører større ansvar, og ordningen legger opp til at kommunene skal gå sammen i nettverk for å bygge kapasitet og kompetanse. Kommunene i Gauldalsregionen samarbeider om dette.


 

 

I 2019 trådte Regional ordning for kompetanseutvikling i kraft i barnehagesektoren. Ordningen forkortes ofte REKOM.

Ordningen skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling og skal bidra til å støtte implementering av ny rammeplan. Den regionale ordningen for kompetanseutvikling skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler, fylkesmennene og andre aktører.