Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

VELKOMMEN TIL GAULDALSREGIONEN

Samarbeid om kompetansetiltak og felles utfordringer i barnehage og grunnskole


Gauldalsregionen består av kommunene Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Røros. Sentralt i det regionale samarbeidet er kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole og PPT.  Regionen samarbeider også om andre felles satsingsområder og utfordringer. 


Kommende kurs og samlinger i regi av Gauldalsregionen:

31. januar - 1. februar 2018: 

  • Ledersamling for pedagogiske ledere, styrere og barnehagerådgivere, Skifer hotell Oppdal 
  • Foredragsholdere: Marte G. Schrøder, Kjell Åge Gotvassli, Tone A. Ophus, Anne Nakken
  • Påmeldingen er åpen

Les mer om samlingen her:​

 

 

Fagdag i engelsk mars/april 2018. Dato ikke avklart.

  • Eksamens-forberedende kurs ​i engelsk for lærere på 10. trinn
  • Kursholdere: Christopher Feragen og Trine Kojan
  • Maks. 50 deltakere
  • Info og påmelding legges ut på hjemmesiden i løpet av januar 2018.

 

 

Pågående lokale og nasjonale satsinger innenfor barnehage og skole:

- "Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi 2014 - 2020".
Strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personalet og kommunens ansvar for at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Strategiens mål er å:
1. rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen
2. heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen
3. øke statusen for arbeid i barnehage


- "
Ungdomstrinn i utvikling?"
En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert
kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.


- Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017
Temaet for det felles nasjonale tilsynet er skolens arbeid med elevene sitt utbytte av opplæringa. Temaet er valgt for å innrette tilsynet mot skolens kjerneområde og på denne måten bidra til at alle elever får et forsvarlig utbytte av opplæringa i samsvar med kompetansemåla i Kunnskapsløftet.

"Ungdomstrinn i utvikling?"
En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving.
Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

 
Hvordan lærer elevene best?
I denne filmen har vi gitt ordet til ungdommene selv.

 

Her en film til deg som jobber på u.trinnet. Vi håper at filmen
vil inspirere deg til å jobbe enda mer praktisk og variert
.