Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

VELKOMMEN TIL GAULDALSREGIONEN

Samarbeid om kompetansetiltak og felles utfordringer i barnehage og grunnskole


Gauldalsregionen består av kommunene Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Røros. Sentralt i det regionale samarbeidet er kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole og PPT.  Regionen samarbeider også om andre felles satsingsområder og utfordringer. 


NY-tiltaket for lærere og mentorer, onsdag 16.11.22. 
Info og påmelding her!

 

Styrersamling 27.10.22
Info og påmelding her!

 

NY-tiltaket 26.10.22 for nyutdannede barnehagelærere og mentorer. 
Les mer om samlingen her.

 

"Fellestiltak Vurdering og LK20"

Div. info og presentasjoner finner du her:

Fellestiltak Vurdering og LK 20

 

DEKOM - begynneropplæring i samarbeid med NTNU:

Neste samling: 4. oktober 2022.

Presentasjoner og

Info om samlingen finner du her!   


  

 

DEKOM - Engelsk på barnetrinnet

Utviklingsarbeid for lærere som underviser
i engelsk på barnetrinnet.

 Les mer her!

 

 

Pågående lokale og nasjonale satsinger innenfor barnehage og skole:

 

Ny modell for kompetanseutvikling i skolen

Les mer om ordningen her:

 

 

- "Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi 2014 - 2020".
Strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personalet og kommunens ansvar for at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Strategiens mål er å:
1. rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen
2. heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen
3. øke statusen for arbeid i barnehage


 


 
 

 

Stortingsmelding 21 beskriver en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Ordningen forkortes ofte DEKOM.

Den desentraliserte ordningen skal gradvis erstatte statlige satsinger, og kommunene skal selv definere og prioritere hva de trenger av kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med universiteter og høgskoler. Et større lokalt handlingsrom medfører større ansvar, og ordningen legger opp til at kommunene skal gå sammen i nettverk for å bygge kapasitet og kompetanse. Kommunene i Gauldalsregionen samarbeider om dette.


 

 

I 2019 trådte Regional ordning for kompetanseutvikling i kraft i barnehagesektoren. Ordningen forkortes ofte REKOM.

Ordningen skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling og skal bidra til å støtte implementering av ny rammeplan. Den regionale ordningen for kompetanseutvikling skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler, fylkesmennene og andre aktører.