Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

ORGANISERING OG VIRKSOMHET

Gauldalsregionen består av kommunene Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Røros. Sentralt i det regionale samarbeidet er kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole og PPT. Regionen samarbeider også om andre felles satsingsområder og utfordringer

Regionsamarbeidet er initiert og drevet av kommunene selv, og baserer seg på 3-årige avtaler om drift og samarbeid. Det regionale arbeidet ledes av et styre som består av seks faste medlemmer fra de ulike kommunene. En regionkonsulent er ansatt i 50 % stilling, og har ansvar for daglig drift og utvikling. Regionkonsulenten innehar i tillegg en sekretærfunksjon for styret.
Fylkesmannen ved Utdanningsdirektøren får innkalling og kan møte i styret.


Rennebu kommune er inneværende 3-årsperiode vertskommune for regionsamarbeidet, og regionkonsulenten har kontorsted i Rennebu.
Drift av regionsamarbeidet finansieres gjennom bruk av statlige og kommunale kompetansemidler.

Styrets medlemmer pr. 1. august 2018:

Dordi Aalbu - Styreleder
Fagansvarlig oppvekst
Oppdal kommune
dordi.aalbu@oppdal.kommune.no 
Telefon: 72 42 18 10 
Mobil: 917 23 874 


Nina Hoseth
Kommunalsjef
Melhus kommune
nina.hoseth@melhus.kommune.no
Mobil: 934 12 767 


Toril Grøtte 
Kommunalsjef oppvekst 
Midtre Gauldal kommune 
toril.groette@midtre-gauldal.kommune.no 
T
elefon: 72 40 30 65 
M
obil: 918 96 035 


Nina Rise Oddan
Rådgiver oppvekst
Rennebu kommune 
nina.oddan@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 40 25 93 
Mobil: 994 25 135

Aagoth Moe
Assisterende rådmann/leder flyktningtjenesten
Holtålen kommune
aagoth.moe@holtalen.kommune.no
Telefon: 72 41 76 52
Mobil: 924 93 446

Marit Trollerud
Kommunalsjef oppvekst
Røros kommune
marit.trollerud@roros.kommune.no
Telefon: 72 41 98 53
Mobil: 975 41 376


Arbeidsgrupper  

Det er etablert egne arbeidsgrupper, en for barnehage og en for skole. 

Arbeidsgruppe barnehage:  

Unni Skipperø
Rådgiver
Melhus kommune
unni.skippero@melhus.kommune.no  
Mobil: 995 07 372

Toril Grøtte
Kommunalsjef oppvekst
Midtre Gauldal kommune 
toril.grotte@midtre-gauldal.kommune.no
Telefon: 72 40 30 66 

Dordi Aalbu 
Fagansvarlig oppvekst
Oppdal  kommune
dordi.aalbu@oppdal.kommune.no
Te
lefon: 72 40 18 10
Mobil: 917 23 874


Randi Aasen
Enhetsleder barnehage
Holtålen kommune
randi.aasen@holtalen.kommune.no
Mobil: 480 74 295

Inge Aas
Virksomhetsleder 
Røros kommune
inge.aas@roros.kommune.no 
Telefon: 996 97 343

Marta Hage 
V
irksomhetsleder barnehage 
Rennebu kommune 
marta.hage@rennebu.kommune.no 
977 70 294

 

Arbeidsgruppe skole:  

Ingrid Sjoner
Pedagogisk rådgiver
Melhus kommune
ingrid.sjoner@melhus.kommune.no 
Telefon: 72 85 80 28 

Linda Merete Svanholm
Rådgiver oppvekst
Midtre Gauldal kommune
linsva@midtre-gauldal.kommune.no
Telefon: 72 40 30 43

Ann - Iren Heksem
Enhetsleder Hov skole
H
oltålen kommune
ann-iren.heksem@holtalen.kommune.no
Telefon: 72 41 76 41 

Håvard Melhus
Rektor Oppdal ungdomsskole 
Oppdal kommune
havard.melhus@oppdal.kommune.no 
Telefon: 72 40 12 01

Gerd Staverløkk 
Rektor Rennebu barne- og ungdomsskole 
Rennebu kommune 
gerd.staverlokk@rennebu.kommune.no   
Telefon: 72 40 81 83

Ingvild Prøsch Moen
Virksomhetsleder
Røros kommune
ingvild.prosch-moen@roros.kommune.no
Telefon: 72 40 63 20

 

Regionkonsulent Marit Sofie Ishoel leder arbeidet i arbeidsgruppene.