Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

ORGANISERING OG VIRKSOMHET

Gauldalsregionen består av kommunene Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Røros. Sentralt i det regionale samarbeidet er kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole og PPT. Regionen samarbeider også om andre felles satsingsområder og utfordringer

Regionsamarbeidet er initiert og drevet av kommunene selv, og baserer seg på 3-årige avtaler om drift og samarbeid. Det regionale arbeidet ledes av et styre som består av seks faste medlemmer fra de ulike kommunene. En regionkonsulent er ansatt i 50 % stilling, og har ansvar for daglig drift og utvikling. Regionkonsulenten innehar i tillegg en sekretærfunksjon for styret.
Fylkesmannen ved Utdanningsdirektøren får innkalling og kan møte i styret.


Rennebu kommune er inneværende 3-årsperiode vertskommune for regionsamarbeidet, og regionkonsulenten har kontorsted i Rennebu.
Drift av regionsamarbeidet finansieres gjennom bruk av statlige og kommunale kompetansemidler.