Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

VELKOMMEN TIL GAULDALSREGIONEN

Samarbeid om kompetansetiltak og felles utfordringer i barnehage og grunnskole


Gauldalsregionen består av kommunene Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Røros. Sentralt i det regionale samarbeidet er kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole og PPT.  Regionen samarbeider også om andre felles satsingsområder og utfordringer. 


Invitasjon til møte/samling NY-tiltaket:
"Ny som barnehagelærer i Trøndelag"
Torsdag 20. mai kl. 09.00 - 12.00.
Les her for mer info og påmelding!

 

Invitasjon til digital skoleledersamling:
Onsdag 10. og torsdag 11. mars 2021.
Les her for mer info og påmelding!

 

Invitasjon til fagdag 13. mars 2021:
Vurdering i engelskfaget.
Les her for mer info og påmelding!

 

Digital ledersamling barnehage:
Onsdag 20. januar 2021
Presentasjonene finner dere her:

Digital skoleledersamling 28. oktober

Denne samlingen er avlyst.

 

Digital styrersamling barnehage

Ble gjennomført på Zoom onsdag 21.oktober.
Les mer om samlingen her.

 

DEKOM - Engelsk på barnetrinnet

Utviklingsarbeid for lærere som underviser
i engelsk på barnetrinnet.
Første samling 1. oktober. 
Påmeldingsfrist 24. september.

 Les mer her!

DEKOM - begynneropplæring i samarbeid med NTNU:

Velkommen til samling for lærere på
1. trinn fredag 18. september.

Påmelding og info om samlingen finner du her: 

Les mer info fra NTNU om kommende samlinger her!

 

Presentasjon fra planleggingsdag skole 29.11.19 

Les mer her!

 

Presentasjon fra ledersamling barnehage
på Oppdal, 29. - 30. 01.20:

Her kan du lese mer 

 

Pågående lokale og nasjonale satsinger innenfor barnehage og skole:

 

Ny modell for kompetanseutvikling i skolen

Fra 2017 innfører Kunnskapsdepartementet en ny modell for kompetanseutvikling i skolen. 
Modellen består av tre ordninger:

En desentralisert ordning

En oppfølgingsordning

En innovasjonsordning. 

Les mer om den nye ordningen her:

 

 

- "Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi 2014 - 2020".
Strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personalet og kommunens ansvar for at barna i barnehagen får et godt pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Strategiens mål er å:
1. rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen
2. heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen
3. øke statusen for arbeid i barnehage


 


 
 

 

Stortingsmelding 21 beskriver en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Ordningen forkortes ofte DEKOM.

Den desentraliserte ordningen skal gradvis erstatte statlige satsinger, og kommunene skal selv definere og prioritere hva de trenger av kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med universiteter og høgskoler. Et større lokalt handlingsrom medfører større ansvar, og ordningen legger opp til at kommunene skal gå sammen i nettverk for å bygge kapasitet og kompetanse. Kommunene i Gauldalsregionen samarbeider om dette.


 

 

I 2019 trådte Regional ordning for kompetanseutvikling i kraft i barnehagesektoren. Ordningen forkortes ofte REKOM.

Ordningen skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling og skal bidra til å støtte implementering av ny rammeplan. Den regionale ordningen for kompetanseutvikling skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler, fylkesmennene og andre aktører.