Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

VELKOMMEN TIL GAULDALSREGIONEN

Samarbeid om kompetansetiltak og felles utfordringer i barnehage og grunnskole


Gauldalsregionen består av kommunene Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu og Røros. Sentralt i det regionale samarbeidet er kompetanseutvikling for ansatte i barnehage, grunnskole og PPT.  Regionen samarbeider også om andre felles satsingsområder og utfordringer. 


Aktuelt:

Fellessamling for styret, arbeidsgruppene og PPT-lederne i Gauldalsregionen på Hitra den 11.- 12.04.24. Program sendes deltakerne på mail.

 

Presentasjon fra Holtålen på styrersamlinga den 15. april 2024 finner du her!

 

Presentasjoner og skjema til mellomarbeid fra tredje samling i begynneropplæringa pulje 2 finner du her!

 

Veiledningsordningen for nyutdannede lærere/barnehagelærere i vår region er for tiden under arbeid. I løpet av våren håper vi å lande en modell som settes i verk fra og med skole- og barnehageåret 2024/25.

 

Fagdag om inkludering på Støren 13.02.24. Lars Qvortrups presentasjon finner du her!

 

 


 
Stortingsmelding 21 beskriver en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Ordningen forkortes ofte DEKOM.

Den desentraliserte ordningen skal gradvis erstatte statlige satsinger, og kommunene skal selv definere og prioritere hva de trenger av kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med universiteter og høgskoler. Et større lokalt handlingsrom medfører større ansvar, og ordningen legger opp til at kommunene skal gå sammen i nettverk for å bygge kapasitet og kompetanse. Kommunene i Gauldalsregionen samarbeider om dette.


 

 

I 2019 trådte Regional ordning for kompetanseutvikling i kraft i barnehagesektoren. Ordningen forkortes ofte REKOM.

 Ordningen skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling og skal bidra til å støtte implementering av ny rammeplan. Den regionale ordningen for kompetanseutvikling skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler, fylkesmennene og andre aktører.