Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

KOMPETANSEHEVING I SKOLEN 

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

Skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser:

I perioden 2013-2017 skal alle lærere på ungdomstrinnet i norske grunnskoler få tilbud om skolebasert kompetanseheving (SKU). SKU innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i utviklingsprosesser på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

De ulike målgruppene (skolen med alle ansatte og ledelse) skal legge til rette for, og delta i lærende nettverk. 22 høyskoler og universiteter kommer ut til skolene og bidrar med faglig støtte, og pedagogiske nettressurser for de fire satsingsområdene er tilgjengelige på utdanningsdirektoratet sin hjemmeside.

Satsingen er et viktig nasjonalt tiltak som legger til rette for at alle skoler blir lærende organisasjoner. Dette styrker både lærernes kompetanse og elevenes grunnleggende ferdigheter. Lagbyggingen skjer lokalt, i samspill mellom skoleeier, skoleledelsen og lærerne.

Overordnede mål for satsingen:

I arbeidet med å følge opp ungdomstrinnet ligger følgende overordnende mål for grunnopplæringen til grunn:

  • Alle skal inkluderes og oppleve mestring
  • Alle skal beherske grunnleggende ferdigheter
  • Alle skal fullføre videregående opplæring

Det opprettes lærende nettverk for de ulike målgruppene (ressurslærere, skoleeiere og  skoleledere, samt for de ulike kompetansemiljøene).

Alle kommunene i Gauldalsregionen deltar i denne nasjonale satsingen, som krever det meste av de ansattes tid utenom undervisning. I denne perioden tilbyr derfor Gauldalsregionen få andre kurs for ansatte i skolen.