Lenke til kommunene:
  Holtålen
  Melhus
  Midtre Gauldal
  Oppdal
  Rennebu
  Røros

KOMPETANSE FOR FRAMTIDENS BARNEHAGE

STRATEGI FOR KOMPETANSE OG REKRUTTERING 2014-2020

"En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i de ansattes kompetanse er derfor å investere i barna." Sitat fra den statlige strategien "Kompetanse for framtidas barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020".

Denne statlige strategie skal legge grunnlaget for en systematisk satsing på kompetanse og rekruttering i barnehagesektoren i tidsrommet 2014-2020. Strategien skal underbygge barnehageeiers ansvar for rekruttering og kompetanseutvikling av personalet og kommunens ansvar for at barna i barnehagen får et godt, pedagogisk og trygt barnehagetilbud. Den statlige strategien skal følges opp i kommunene og barnehagene over hele landet. Gauldalsregionen har utarbeidet et grunnlagsdokument som legger føringer for kommunenes oppfølging, planlegging og gjennomføring, samt Gauldalsregionens eventuelle rolle og myndighet i det videre arbeidet med strategien (se lenke under). Grunnlagsdokumentet legges til grunn for Gauldalsregionens utarbeiding av konkrete opplegg for kompetanseutviklingstiltakene 2015-2020.

 

Grunnlagsdokument for oppfølging av kompetansestrategien "Kompetanse for fremtidens barnehage"